Peedu kooli kodukord

Peedu kool on erapõhikool, mis võimaldab õpilasel õppida kahes kooliastmes. Peedu kooli koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, Peedu kooli õppekavast ja Peedu koolis vastuvõetud kordadest, kehtivatest kokkulepetest ja põhiväärtustest. Kooli kodukord kehtib kõikjal, kus korraldatakse kooli õpilastele õppetööd ja viiakse läbi kooliüritusi.

Peedu kooli koolipere liige hoiab kõrgel oma kooli au ja väärikust koolis ning ka väljaspool koolimaja viibides.

I Päevakava

 • 1. Koolimaja välisuksed ja riidehoid avatakse kell 8.30 koolipäeva hommikul.
 • 2. Koolipäev koosneb õppe- ja õppekava toetavatest huvitundidest.
 • 3. Õppe-ja huvitunnid algavad kell 9.00.
 • 4. Õppe- ja huvitunnid toimuvad tunniplaani alusel. Tunniplaan on leitav kooli kodulehel.
 • 5. Tunniplaanist ja selle muudatustest teavitab õpilasi klassijuhataja või tema puudumisel koolijuht Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu
 • 6. Õppe- ja huvitundide ajaline järjestus:
  • 1. tund 9.00 – 9.45
  • 2. tund 9.50 – 10.35
  • 3. tund 10.45 – 11.30
  • Suur söögi- ja õuevahetund 50 minutit
  • 4. tund 12.20 – 13.05
  • 5. tund 13.15 – 14.00
  • 6. tund 14.10 – 14.55
  • 7. tund 15.00 – 15.45
 • 7. Igal esmaspäeval ja reedel on 1. tunni alguses hommikukogunemine, mis üldjuhul kestab 10-15 minutit ja on osa õppetööst.
 • 8. Koolipäeval võib õpilane lahkuda enne tunniplaanis ette nähtud õppe- ja huvitundide lõppu vaid klassijuhataja, tema äraolekul koolijuhi loal.
 • 9. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
 • 10. Koolimaja suletakse kell 17.00.

II Õppimine

 • 11. Peedu koolis on kõik õppetunnid õpilasele kohustuslikud.
 • 12. Õpilane jõuab igasse koolitundi õigeaegselt.
 • 13. Õpilane valmistub igaks õppetunniks ning võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed.
 • 14. Tunnis osaleb õpilane aktiivselt ja mõtestatult, ei häiri klassikaaslasi ega õpetaja tööd.
 • 15. Peedu kooli õpilane ei kasuta koolipäeval mobiiltelefoni jt õppetööks mittevajalikke vahendeid. Õpilane kasutab arvutit/tahvelarvutit/telefoni ainult õpetaja loal.

Puudumine

 • 16. Õppetööst puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
  • • õpilase haigestumine või talle tervishoiuteenuse osutamine;
  • • läbimatu koolitee või ilmastikutingimused;
  • • olulised perekondlikud põhjused;
  • • muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.
 • 16.1. Õppetööst on lubatud puududa ainult lapsevanema (või hooldaja) tõendi alusel, mis esitatakse klassijuhatajale sama päeva hommikul kas e-päeviku, telefoni või kirjaliku tõendi vahendusel.
 • 16.2. Erandjuhtumid pikemate puudumiste kohta (reisid, treeninglaagrid jm) lahendab lapsevanema avalduse alusel (1 nädal enne puudumise algust) klassijuhataja.
 • 16.3. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesande tähtajalisest täitmisest.
 • 16.4. Liikumisõpetuse tunnist vabastatud õpilane esitab sellekohase lapsevanema või arsti tõendi aineõpetajale. Kui liikumisõpetus on viimane tund, võib õpilane pärast tõendi esitamist koolist lahkuda koos lapsevanemaga, päeva keskel võib ta viibida oma klassi juures või sõlmitakse eraldi kokkulepe.

Hindamine

 • 17. Hindamise abil väärtustatakse Peedu koolis nii õppimist kui käitumist, nii iseseisva töö kui koostööoskust.
 • 17.1. Õpitulemuste kohta tagasiside andmiseks kasutatakse nii sõnalist hinnangut kui tähtsüsteemi. Hinnangute andmist lapse arengule jätkatakse kuni 2. kooliastme lõpuni.
 • 17.2. Kool teavitab õpilast ja tema seaduslikku esindajat hinnetest ja hinnangutest vastavalt Peedu kooli hindamisjuhendile hiljemalt viie tööpäeva jooksul.
 • 17.3. Õpilasel ja lapsevanemal/seaduslikul esindajal on võimalus saada hinnete kohta teavet õpetajatelt, klassijuhatajalt, veebipäeviku andmebaasist, perioodi hinnetelehelt; kokkuvõtvad hinded aastatunnistuselt.
 • 17.4. Käitumise ja hoolsuse diferentseeritud hindamine toimub Peedu koolis iga õppeperioodi lõpus vastavalt Peedu kooli hindamisjuhendile, mida õpilastele ja lapsevanematele tutvustab klassijuhataja õppeaasta algul.
 • 17.5. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda ning kohustuslikke töid tutvustab õpilastele klassi- või aineõpetaja õppeaasta ja/või õppeperioodi algul.
 • 17.6. Kohustusliku töö toimumisest peab veebipäeviku kaudu õpilasi teavitama hiljemalt 1 nädal enne töö toimumist.

III Käitumine

 • 18. Peedu kooli õpilane käitub viisakalt, lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate ja teiste täiskasvanute suhtes.
 • 19. Peedu koolis õppivad-töötavad inimesed tervitavad üksteist viisakalt nii koolimajas kui muudes avalikes kohtades.
 • 20. Õpilane hoiab puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil; hoiab isiklikku ja kooli vara. Kooliruumide, -mööbli jms rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab õpilane (või tema esindaja) tekitatud kahju.
 • 21. Õpilane vastutab kooli poolt soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite (õpikute, tahvelarvuti jms) otstarbekohase kasutamise ning õigeaegse tagastamise eest. Õppevahendite rikkumise või kaotamise korral on õpilane (või tema esindaja) kohustatud soetama uued õppevahendid või hüvitama tekitatud kahju.
 • 22. Vahetunnis käitub õpilane nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi.
 • 23. Peedu kooli õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid, ei suitseta.
 • 24. Õppekäikudel, ekskursioonidel ja matkadel täidab õpilane täpselt õpetajate ja teiste täiskasvanute korraldusi ning liikluseeskirju.
 • 25. Peedu kooli õpilane kannab koolivormi ja koolimajas sisejalanõusid.

IV Õpilase arengu toetamine

 • 26. Õpilase võimete ja annete arendamiseks selgitatakse koolis välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse vajaduse korral diferentseeritud õpet.
 • 27. Õpilasel, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, on võimalus täiendavale pedagoogilisele juhendamisele väljaspool õppetunde. Õpiraskuste korral soovitab õpetaja õpilasele osalemist konsultatsioonitundides.
 • 28. Õpilasega tegelevad vajadusel HEV koordinaator ja psühholoog.
 • 29. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse tema ja vanema(te)ga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arengu- ja/või perevestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Vestlused toimuvad vastavalt Peedu koolis kehtivale arenguvestluse korrale.
 • 30. Õpilasel on õigus osaleda koolis toimuvas huvitegevuses ja kasutada õppekavavälises organiseeritud tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli pidaja poolt kehtestatud korras.
 • 31.Peedu kooli õpilast tunnustatakse vastavalt Peedu koolis kehtivale õpilaste tunnustamise korrale. Tunnustamise eesmärgiks on innustada õpilast veelgi paremini toime tulema ja teistele eeskujuks olema.
 • 32. Peedu kooli õpilast tunnustatakse avalikult:
  • 1) suulise kiitusega;
  • 2) kirjaliku kiitusega e-päevikus, ja koduleheküljel;
  • 3) kooli direktori käskkirjalise kiitusega;
  • 4) kooli kiidu-, au- või tänukirjaga vastavalt koolis kehtivale õpilaste tunnustamise korrale; 5) Nõukogu poolt määratava MTÜ Peedu Haridusseltsi stipendiumiga vastavalt Peedu kooli õpilasstipendiumi statuudile.
 • 33. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud ja asjakohaseid tugi- ning mõjutusmeetmeid.
 • 34. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele ja/või lapsevanemale tugi- või mõjutusmeetme valikut.
 • 35. Lapsevanemat teavitatakse rakendatud tugi- või mõjutusmeetmest vajadusel kas e-päeviku, telefoni või kirjaliku teatise (paberkandjal, e-kiri) teel.
 • 36. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid (sealhulgas kirjalike kokkulepete sõlmimine, kohustuslik konsultatsioonitundides osalemine, individuaalse õppekava rakendamine, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
  • 1) suuline laitus;
  • 2) kirjalik märkus e-päevikus;
  • 3) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
  • 4) õpilasega tema käitumise arutamine koolijuhi juures;
  • 5) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
  • 6) õpilasele tugiisiku määramine;
  • 7) kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;
  • 8) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
  • 9) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpetaja poolt määratud kohas ja tegeleda õpetaja poolt antud ülesannetega; tegemata töö tuleb lõpetada kodus
  • 10) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
  • 11) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid vanema nõusolekul;
  • 12) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
  • 13) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
  • 14) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
 • 37. Peedu kooli kodukorra rikkumise ja/või hoolimatu õppetöösse suhtumisega, mitte eeskujuliku käitumisega seotud probleemide lahendamisel lähtutakse kodukorrast, mille eesmärk on ennetada ja lahendada probleemsed olukorrad, mis on tingitud õpilase käitumisest ja vastuolus Peedu kooli väärtuste ning põhimõtetega, segavad õppetöö läbiviimist ja /või mõjutavad negatiivselt kaasõpilasi.
 • 38. Kooli hoiule võetud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse lapsevanemale või õpilasele. Kui ese võib olla tõendiks seaduserikkumisele, teeb koolitöötaja politseile avalduse ja annab eseme üle politseile.
 • 39. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervisekaitse. Vajadusel kaasatakse turvalisuse tagamiseks politsei, lastekaitse vms organid.
 • 40.1 Juhtumi esmane käsitlemine. Isik, kelle poole lapsed abi vajamiseks pöörduvad või kes ise näeb juhtumit pealt:
  • • hindab olukorda ja tegeleb võimaluse piires ise juhtumi lahendamisega;
  • • võtab esmased seletused;
  • • pöördub klassijuhataja poole;
  • • klassijuhataja tegeleb võimaluste piires ja teavitab vanemat;
  • • vajadusel pöördub klassijuhataja HEV-koordinaatori või psühholoogi poole.
 • 40.2 Juhtumi jõudmisel HEV-koordinaatori või psühholoogini:
  • • vajadusel võetakse (täiendavad) seletused;
  • • vesteldakse kõikide osapooltega (vajadusel kaasatakse psühholoog, HEV-koordinaator või/ja õppealajuhataja);
  • • teavitatakse klassijuhatajat sündmuste käigust;
  • • teavitatakse kooli juhti;
  • • teavitatakse vanemat e-kooli kaudu või telefonitsi;
  • • kui õpilane keeldub koostööd tegemast, on koolitöötajal õigus pöörduda kooliväliste institutsioonide poole (politsei).
 • 40.3 Vigastuste korral pöördub esmane märkaja lähima kooli töötaja poole
  • • esmane märkaja annab võimaluse korral esmaabi ja kutsub vajadusel kiirabi;
  • • esmane märkaja teavitab klassijuhatajat või/ja psühholoogi ja kooli juhtkonda;
  • • klassijuhataja teavitab juhtunust perekonda.
 • 41. Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel.
 • 42. Õpilase esindajad käituvad kooli ruumides või muudel kooli üritustel viibides viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks õpilastele.
 • 43. Avaldusi ja ettepanekuid koolitöö korraldamise ja parendamise kohta võib õpilane või esindaja esitada Peedu kooli koolijuhile, Nõukogule või MTÜ Peedu Haridusseltsi juhatusele.
 • 44. Saadud avaldused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ning vastused esitatakse vastavalt soovile kirjalikult või suuliselt.