Põhikiri

Peedu, juuni 2019

1.ÜLDSÄTTED

 • 1.1. Kooli nimi on Peedu kool.
 • 1.2. Haldusala ja õiguslik seisund
  • 1.2.1. Peedu kooli pidajaks on MTÜ Peedu Haridusselts (edaspidi Kooli Pidaja). Peedu kool on erapõhikool ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, nende alusel antud õigusaktidest ning Kooli Pidaja põhikirjast ja Kooli põhikirjast.
  • 1.2.2. Kool võimaldab põhihariduse omandamist I ja II kooliastmes 1. – 6. klassis. Õppeasutuse liik on põhikool.
 • 1.3. Peedu kooli asukoht ja postiaadress on Tartumaa, Elva vald, Elva linn, Mäe tn 6, 61508.
 • 1.4. Kooli õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.
 • 1.5. Koolil on oma sümboolika ja koolivorm.
 • 1.6. Õpe toimub statsionaarses õppevormis.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

 • 2.1. Kooli eesmärk on kvaliteetse ja kaasaegse hariduse võimaldamine I ja II kooliastmes ning lapsesõbraliku ja õpetajat väärtustava õpikeskkonna loomine.
 • 2.2. Kooli põhiülesandeks on kvaliteetse põhihariduse andmine I – II kooliastmes.

3. JUHTIMINE JA STRUKTUUR

 • 3.1. Kooli juhtimisorganiteks on Direktor ja kooli Nõukogu.
 • 3.2. Nõukogu on kollegiaalne otsustusorgan, mis koosneb viiest (5) liikmest, kes valitakse üheks (1) aastaks. Nõukogu kohtub vähemalt kord kvartalis, vajadusel sagedamini.
  • 3.2.1.Nõukogusse kuuluvad Direktor, õpetajate esindaja (valitakse Kooli õppenõukogus), lastevanemate esindaja (valitakse Kooli lastevanemate üldkoosolekul), Kooli Pidaja esindaja (valitakse Peedu Haridusseltsi üldkoosolekul) ja Peedu Kooli Seltsi esindaja (valitakse Peedu Kooli Seltsi üldkoosolekul).
  • 3.2.2. Nõukogu liikmed kutsub tagasi neid valinud või määranud organ.
  • 3.2.3. Nõukogu pädevuses on:
   • (1) Kooli Pidajale kinnitamiseks Kooli põhikirja ja õppekava muudatusettepanekute esitamine;
   • (2) Kooli arengukava esitamine Kooli Pidajale kinnitamiseks ning Direktori iga-aastase erakooli arengukava täitmise ülevaate ärakuulamine ja hindamine;
   • (3) Kooli eelarve esitamine kinnitamiseks Kooli Pidajale;
   • (4) Direktori esitatud Kooli eelarve ärakuulamine;
   • (5) Kooli Pidaja majandusaasta aruande ärakuulamine;
   • (6) Seisukoha andmine muudes küsimustes, mis seaduste ja käesoleva põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse;
   • (7) Kooli kodukorra kinnitamine;
   • (8) Koolile sotsiaalse ja majandusliku toetuse organiseerimine;
   • (9) Kooli õppenõukogu ülesannete ja töökorra kinnitamine vastavuses Erakooliseaduse ja haridus- ja teadusministri määrustega.
  • 3.2.4. Kooli Pidaja esindaja Nõukogus on ühtlasi Nõukogu esimees ja tema pädevuses on:
   • (1) Nõukogu tegevuse korraldamine, koosolekute kokkukutsumine;
   • (2) vajadusel Kooli esindamine.
 • 3.3. Direktor juhib Kooli, järgides Kooli Pidaja ja Nõukogu seaduslikke korraldusi, tehes nendega igapäevaselt koostööd.
  • 3.3.1. Direktori määrab ja kutsub tagasi ning sõlmib töölepingu Kooli Pidaja. Direktor on aruandekohustuslik Kooli Pidaja ees.
  • 3.3.2. Direktoriks võib määrata vaid isiku, kellel on Kooli juhtimiseks vajalik haridus, kogemused ja laitmatu reputatsioon ning kes vastab seadustest ning haridus- ja teadusministri määrustest tulenevatele nõuetele.
  • 3.3.3. Direktori pädevuses on üldjuhul järgmiste küsimuste lahendamine:
   • (1) Kooli üldseisundi ja arengu tagamine ning rahaliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;
   • (2) Kooli eelarve ettevalmistamine;
   • (3) Kooli strateegiline juhtimine;
   • (4) Kooli Pidaja otsuste elluviimine;
   • (5) personali-, koolitus- ja partnerlepingute sõlmimine;
   • (6) Kooli õppe- ja kasvatustöö korraldamine;
   • (7) Kooli õppenõukogu töö juhtimine;
   • (8) oma pädevuse piires käskkirjade välja andmine, mis on kooli töötajatele järgimiseks kohustuslikud;
   • (9) muud Kooli Pidaja ja Kooli põhikirjast tulenevad küsimused.
  • 3.3.4. Direktoril on kohustus kord kvartalis esitada Nõukogule ülevaade Kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatada koheselt erakooli majandusliku seisundi olulistest muutustest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
  • 3.3.5. Direktoril on õigus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes esindada Kooli Kooli Pidaja nimel.
  • 3.3.6. Direktori muud pädevused ja kohustused on välja toodud ametijuhendis, mis on töölepingu lisas.

  4. ÕPPE‐ JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUSE ALUSED

  • 4.1. Õppekava
   • 4.1.1. Kool lähtub õppekorralduses kehtivatest seadusaktidest, sealhulgas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja erakooli seadusest.
   • 4.1.2. Õppekorralduse aluseks on Kooli Pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
   • 4.1.3. Õppetöö toimub Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest lähtuva põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavalt koostatud ja Kooli Pidaja poolt kinnitatud õppekava alusel.
   • 4.1.4. Sõltuvalt õpilaste vajadusest saada eriõpet, võib Kool konkreetsele õpilasele määrata individuaalse õppekava.
  • 4.2. Õppeaasta
   • 4.2.1. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.
   • 4.2.2. Õppeaasta koosneb kolmest hindamisperioodist (kokku 175 õppepäeva aastas) ja koolivaheaegadest.
   • 4.2.3. Õppetunni pikkus, vahetundide pikkused, päeva- ja nädalakoormused on sätestatud kooli päevakavas vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele õppetunni ja vahetunni pikkusele ning päeva- ja nädalakoormusele.
  • 4.3. Õpilaste arvu Kooli klassis määrab Nõukogu arvestades õigusaktides sätestatud piiranguid. Klasside õpilaste arv on piiratud kuni 12 õpilasega.
  • 4.4. Kasvatuskorralduse aluseks koolis on Nõukogu poolt kehtestatud Kooli Kodukord. Kodukorras on sätestatud õpilaste õigused ja kohustused, samuti muud Kooli korraldusega seonduvad küsimused.

  5. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLIST VÄLJAARVAMISE JA KOOLI LÕPETAMISE KORD

  • 5.1. Kooli vastuvõtmine
   • 5.1.1. Õpilaste vastuvõtmine Kooli toimub vastuvõtukomisjoni otsusel õpilaskandidaadi ja lapsevanemaga toimunud vestluse alusel ja vajadusel lapse koolivalmiduse hindamise alusel komisjoni poolt kehtestatud mõistliku tähtaja jooksul.
   • 5.1.2. Vastuvõtukomisjoni kuuluvad Direktor, kooli psühholoog, tulevane klassiõpetaja eelkooliõpetajad ja vajadusel ka teisi eksperte või kooli töötajaid.
   • 5.1.3. Kooli esimese klassi õpilaseks saab kandideerida laps, kes saab seitsmeaastaseks jooksva aasta 01. oktoobriks. Nimetatust noorem laps saab kandideerida Kooli esimese klassi õpilaseks üksnes vastuvõtukomisjoni nõusolekul.
   • 5.1.4. Õpilase saamiseks kooli õpilaseks esitab õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja:
    • (1) taotluse;
    • (2) lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
    • (3) täidetud elektroonilise ankeedi;
    • (4) oma isikut tõendava dokumendi või selle kinnitatud ärakirja;
    • (5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.
   • 5.1.5. Õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja ja Kooli Pidaja vahel sõlmitakse koolitusleping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.
   • 5.1.6. Õpilane võetakse Kooli vastu vastuvõtukomisjoni otsusel ja väljastatakse õpilaspilet, lähtudes toimunud vestluse tulemustest ning eeldusel, et Kooli Pidaja ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja vahel on jõustunud punktis 5.1.5. nimetatud leping.
  • 5.2. Koolist väljaarvamine
   • 5.2.1. Õpilane arvatakse Koolist välja õppenõukogu otsusel, kui
    • (1) õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on esitanud vastava kirjaliku avalduse;
    • (2) õpilane ei soovi ja tal puudub valmidus hariduse omandamisel õppetöös osaleda;
    • (3) õpilane rikub korduvalt Kodukorda;
    • (4) õpilane või õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on kahjustanud Kooli au;
    • (5) õppetasu maksmisega on viivitatud rohkem kui kolm kuud arvates õppetasu maksmise tähtpäevast ja Kooli Pidajale ei ole esitatud õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja põhjendatud avaldust õppetasu maksmise tähtaja pikendamiseks või õppetasu maksmise kohustusest osaliselt või täielikult vabastamiseks, või kui selline avaldus on jäetud rahuldamata;
    • (6) õpilane lõpetab Kooli.
   • 5.2.2. Õppenõukogu otsuse peale õpilase Koolist väljaarvamise kohta, välja arvatud punktides 5.2.1.(4) ja 5.2.1.(6) nimetatud juhtudel, võib esitada kaebuse Nõukogule kümne päeva jooksul arvates õpilase lapsevanemale või seaduslikule esindajale otsuse teatavakstegemise päevast. Nõukogu lahendab Koolist väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.
   • 5.2.3. Õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja ja Kooli Pidaja vahel sõlmitud koolitusleping lõpeb kümnendal päeval arvates õpilase Koolist väljaarvamise otsuse teatavaks tegemisest, kui otsusele esitati kaebus Nõukogule, siis päeval, millal Nõukogu otsustas jätta kaebuse rahuldamata.
   • 5.2.4. Õpilase põhikoolist väljaarvamise korral, välja arvatud punktis 5.2.1. (6) nimetatud juhul, väljastab Kool väljaarvatud õpilasele järgmised dokumendid:
    • (1) lahkumisel õppeaasta algul – lõpetatud klassi tunnistuse, väljavõtte õpilasraamatust ja tervisekaardi;
    • (2) lahkumisel trimestri lõpul – klassitunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud trimestrite hinnangud ja arsti teatise õpilase tervise kohta;
    • (3) lahkumisel trimestri kestel – jooksva trimestri hinnetelehe ja punktis 5.2.1.(6) nimetatud dokumendid.
   • 5.3. Kooli lõpetamine
    • 5.3.1. Kooli lõpetamiseks peab õpilane täitma kõik Kooli õppekavaga kehtestatud nõuded.
    • 5.3.2. Kooli lõpetamisel antakse õpilasele Kooli poolt õppenõukogu otsusel välja klassitunnistus.

   6. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

   • 6.1. Õpilase õigused
    • 6.1.1. on sätestatud Kooli kodukorras;
    • 6.1.2. hõlmavad õppetöö ajal Kooli kasutuses olevate õppevahendite ning õppetööks vajalike ruumide kasutamist;
    • 6.1.3. hõlmavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse poolt õpilastele antavate soodustuste kasutamist.
   • 6.2. Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
   • 6.3. Õpilasel on alljärgnevad põhilised kohustused:
    • 6.3.1. käituda vastavalt headele kommetele;
    • 6.3.2. kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume vastavalt nende otstarbele;
    • 6.3.3. osa võtta õppekavas ettenähtud õppetundidest ning ettenähtud ajal sooritada vastavad õppeülesanded;
    • 6.3.4. järgida kodukorra eeskirju.
   • 6.4. Lisaks punktides 6.1. - 6.3. sätestatud õpilase põhilistele õigustele ja kohustustele sätestatakse õpilase õigused ja kohustused Nõukogu poolt kehtestatavas Kodukorras, mis on õpilasele järgimiseks kohustuslikud.

   7. ÕPETAJATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

   • 7.1. Nõukogu valib tööle pedagooge ning otsustab nende töölt vabastamise, kusjuures töölepingud sõlmib ja lõpetab Direktor Kooli Pidaja volituse alusel. Vaidlused seoses pedagoogide tööle võtmise või nende vabastamisega lahendab Kooli Pidaja.
   • 7.2. Pedagoogidel on õigus ja kohustus end erialaselt täiendada.
   • 7.3. Kooli töötajate, kes ei ole pedagoogid, töölevõtmise ja töölt vabastamise otsustab Direktor. Vaidlused seoses kooli töötajate, kes ei ole pedagoogid, tööle võtmise või nende vabastamisega lahendatakse Nõukogu istungil.
   • 7.4. Kooli pedagoogidel ja teistel töötajatel on õigus nõuda tööks vajalike tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu.
   • 7.5. Pedagoogidel ja teistel kooli töötajatel on lisaks punktides 7.2. ja 7.4. muud töölepingus ja Kooli Pidaja poolt kehtestatud töökorralduse reeglites sätestatud õigused ja kohustused (sh ametijuhendis kehtestatud õigused ja kohustused).

   8. ÕPPETASUD JA ÕPPETOETUSED

   • 8.1. Õppetasu kehtestamise, sellest vabastamise, õppetasu soodustuste ning õppetoetuste maksmise korra kehtestab Kooli Pidaja.
   • 8.2. Õppetasu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab Kooli Pidaja lähtuvalt kooli eelarvest hiljemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust.
   • 8.3. Nõukogul on õigus Direktori ettepanekul ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel teha soodustusi õppetasu maksmisel, sealhulgas on Nõukogul õigus õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja vabastada osaliselt või täielikult õppetasu maksmise kohustusest või ajatada õppetasu maksmine. Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku seisundit ja õpilase õppeedukust.
   • 8.4. Õppetoetuste maksmiseks teeb Kooli Pidajale ettepaneku Nõukogu üks kord õppeaastas Direktori, pedagoogide, lapsevanemate või õpilaste ettepanekul. Õppetoetuse maksmisel võetakse arvesse õpilase õppeedukust, Kooli Kodukorra järgimist ning osalemist kooli esindamisel ja tutvustamisel.
   • 8.5 Punktides 8.3. ja 8.4. toodud erisustest teatatakse lapsevanemale või õpilase seaduslikule esindajale hiljemalt kahe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.

   9. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

   • 9.1. Koolil on oma eelarve.
   • 9.2. Kooli eelarve tulud moodustuvad õppetasudest, eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ja annetustest.
   • 9.3. Kooli Pidaja korraldab majandamist lahus Kooli Pidaja teiste asutuste ja ettevõtete majandamisest.
   • 9.4. Kooli asjaajamine tugineb Kooli Pidaja poolt kinnitatud Asjaajamiskorrale.
   • 9.5. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub kool seadustes ja määrustes esitatud nõuetest.

   10. TEGEVUSE LÕPETAMISE KORD

   • 10.1. Kooli kui Kooli Pidaja asutuse tegevuse lõpetamine toimub, kui
    • 10.1.1. Kooli Pidaja võtab vastu otsuse, et erakooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
    • 10.1.2. Kooli Pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
    • 10.1.3. Koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
    • 10.1.4. Lõpetamine on seadusega ette nähtud.
   • 10.2. Kooli tegevus lõpetatakse Seaduses sätestatud korras Kooli Pidaja üldkoosoleku otsuse alusel.
   • 10.3. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lapsevanematele, või nende esindajatele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt 6 (kuus) kuud ette.
   • 10.4. Kooli Pidaja korraldab õpilastele võimaluse jätkata õpinguid vastava taseme hariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.