Peedu Haridusseltsi MTÜ privaatsuspoliitika

Peame Peedu Haridusseltsi MTÜ (edaspidi PHS) haridusasutuses, Peedu koolis, oluliseks tagada maksimaalselt Teie privaatsus, kuna hindame seda väga kõrgelt.

PHS privaatsuspoliitika selgitab Teile täpsemalt, kuidas ja miks PHS isikuandmeid töötleb ning millised on Teie õigused seoses isikuandmetega. See privaatsuspoliitika
kohaldub Sulle, kui

 • ● oled meie haridusasutuse kliendiks;
 • ● kasutad PHS poolt pakutavaid haridusteenuseid ilma koostöölepinguta, näiteks esitad kooli või lasteaeda saamiseks avalduse, Sinu laps käib huviringis või osaleb laagris jms.

PHS privaatsuspoliitika koostamisel on tuginetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse on lapsed, personal, lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad.

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda või nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Isikuandmete vastutav töötleja on vastavalt kliendisuhtele ja tarbitavale teenusele Peedu kool. (Aadress: Mäe 6, 61508, Elva linn, Elva vald, e-post peedu.haridusselts@gmail.com)

Milliseid isikuandmeid töötleme
Töötleme nelja tüüpi isikuandmeid:

 • üldandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood, pilt, dokumendi (sünnitunnistuse, passi või ID-kaardi ja õpilaspileti) kehtivus;
 • kontaktandmed on telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress;
 • terviseandmed on andmed õpilase tervisliku seisundi kohta (sh menüü piirangud);
 • turvakaamera salvestised on isikute ja vara kaitseks kasutatava turvakaamera salvestised.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
Lähtume isikuandmeid töödeldes õiguslikest alustest, milleks on kas

 • ● lepingu täitmise (sealhulgas teenuse osutamise) vajadus;
 • ● seadusest tulenev kohustus;
 • ● õigustatud huvi või
 • ● lapsevanema või vähemalt 18-aastase õpilase nõusolek.

Lepingu täitmiseks (sealhulgas koolitusteenuste osutamiseks) vajalik andmetöötlus.
See sisaldab endas andmete töötlemist seoses koostöölepingu sõlmimisega seotud tegevustega, selle täitmise, hoidmise ja arendamisega ning koolitusteenuse osutamiseks vajaliku infovahetuse, arvelduste ja teiste sarnaste tegevustega.

Seadustest tulenev andmetöötlus
Kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest, siis ei saa PHS haridusasutus ega lapsevanem seda mõjutada. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel: raamatupidamine, avaliku võimuorgani infopäringutele vastamine, koolidokumentide (tunnistused, õpinguraamatud jne.) haldamine, AKI ja andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumistest, jms.

Õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus
Õigustatud huvil põhineva andmetöötluse eesmärk on

 • ● arendada PHS koolitusteenuseid ja tooteid, muutes neid paremaks;
 • ● kaitsta vara, õpilasi, lapsevanemaid ja töötajaid;
 • ● teha statistikat ja langetada selle põhjal otsuseid.

Õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me ühegi seaduse ega lepinguga kohustatud, aga me ei vaja selleks ka lapsevanema nõusolekut. Samas on õigus küsida meilt selgitusi ja esitada vastuväide, kui leiad, et nende andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab Sinu õigusi.

Taoline andmetöötlus on tarvilik turundustegevuseks, koolitusteenuse arendamiseks, vara ja andmesubjektide õiguse kaitseks, igapäevase infovahetuse parendamiseks, PHS sisese andmevahetuse arendamiseks, jne.

Lisaks ülaltoodud eesmärkidele võime õigustatud huvi alusel töödelda andmeid ka muul eesmärgil, kui see on mõistlikus seoses meie põhitegevusega ja vajalik selle arendamiseks.

Nõusolekul põhinev andmetöötlus
Selleks et võiksime näiteks edastada uudiskirju ja saata just Sinu vajadustest lähtuvaid pakkumisi, vajame Sinu nõusolekut. Võid nõusoleku alati tagasi võtta, teavitades meid sellest kirjalikult või e-posti aadressil peedu.haridusselts@gmail.com.

Siinkohal tasub nimetada näiteks üritustel jäädvustatud fotode ja videote kajastamist PHS infokanalites, otseturundust, haridusasutuste esindamisega (olümpiaadid, võistlused, jms) seotud info avaldamine PHS kanalites jms.

Pildistamine või muu salvestamine üritustel
Isikute nõusolekut ei küsita üritustel pildistamiseks või salvestamiseks, kui ürituse iseloomust tulenevalt on pildistamine ja salvestamine eeldatav (aktused, kontserdid jms).

Andmetöötlus väljaspool PHS haridusasutust
Väljastpoolt PHS haridusasutusi pääsevad Sinu andmetele ligi üksnes

 • isikud, kes osutavad meile teenuseid, ehk majandustarkvara ning IT teenuse pakkuja, audiitor ja jurist, kellega sõlmime kliendi isikuandmeid kaitsva andmetöötluse ja -kaitse lepingu;
 • avalikud võimuorganid ja valitsusasutused, näiteks Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu linna haridusosakond, politsei, kohtud, häirekeskus ning andmekaitse inspektsioon. Neile edastame Sinu andmeid ainult juhul, kui mõni seadus kohustab meid seda tegema.

Me ei edasta Sinu isikuandmeid väljapoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Isikuandmete säilitamise aeg
Me hoiame Sinu isikuandmeid alles seni, kuni seadusandlus meid selleks kohustab või kuni on saavutatud nende andmete kasutamise eesmärk.

Säilitamise aeg Näited
Üks kuuTurvakaamera salvestis
Vastavalt seaduseleÕppetegevusega seotud andmed (käskkirjad, eksamite protokollid jms)
Seitse aastat koostöölepingu lõppemisest või lõpetamisestRaamatupidamise alusdokumendid ja vahetult sellega seotud dokumendid
Kuni nõusoleku tagasivõtmiseniAndmed, mille töötlemiseks oled andnud nõusoleku (näiteks uudiskiri, pakkumised jms)

Isikuandmete kaitse meetmed
Kaitseme Sinu isikuandmeid füüsiliste, tehniliste ja organisatoorsete meetmetega.

Kaitseme isikuandmeid vajalike füüsiliste meetmetega, muuhulgas rakendame järgmisi füüsilisi meetmeid: isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente hoiame ruumis ja kapis, mis on lukustatud või arhiivis ning millele pääsevad oma tööülesannete täitmiseks ligi vaid kindlad töötajad. Kasutusele on võetud meetmed, et kaitsta andmete töötlemise ruume ja IT-süsteeme tule, ülekuumenemise, vee ning voolukatkestuste eest.

Kaitseme isikuandmeid vajalike tehniliste meetmetega, tagame, et kõik tööarvutid on kaitstud parooliga, vajadusel kasutame videovalvet jne.

Kaitseme isikuandmeid vajalike organisatoorsete meetmetega, muuhulgas tagame, et igale IT-süsteemide kasutajale on määratud roll ja profiil. Kui töötaja lõpetab PHS-ga töölepingu, siis tema ligipääsuõigus tühistatakse ja avalikest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, kus töödeldakse isikuandmeid. PHS välise teenusepakkujaga, kes töötleb haridusasutuste klientide isikuandmeid, sõlmime lepingu, milles teenusepakkuja kohustub kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust ning töötlema isikuandmeid kohalduvate õigusaktide järgi.

Sinu õigused seoses isikuandmetega
Igal PHS haridusasutuse kliendil on õigus teada,

 • ● milliseid andmeid oleme Sinu ja lapse kohta kogunud;
 • ● mis eesmärgil neid töötleme;
 • ● kellele andmed avalikustame;
 • ● kui kaua andmeid säilitame;
 • ● millistel tingimustel saad oma ja lapse isikuandmeid parandada ja kustutada või nende töötlemist piirata.
Vastame Sinu päringule 30 päeva jooksul.

Õigus andmeid parandada
Sa võid nõuda enda ja lapse isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või puudulikud.

Õigus andmeid kustutada
Sul on õigus nõuda, et kustutaksime Sinu ja lapse isikuandmed. See õigus tekib eelkõige siis, kui nende andmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi või Sinu antud nõusolek.

Õigus töötlemist piirata
Sul on õigus piirata oma ja lapse isikuandmete töötlemine teatud ajaks isikuandmete kaitse üldmääruses toodud juhtudel, eelkõige kui oled esitanud andmetöötluse asjus vastuväite.

Õigus esitada vastuväidet
Sa võid esitada vastuväite sellisele andmetöötlusele, mille aluseks on õigustatud huvi. Pärast vastuväite saamist lõpetame Sinu ja/või lapse isikuandmete töötlemise, v.a juhul, kui meil on võimalik tõendada, et töötleme neid andmeid mõjuval ja õiguspärasel põhjusel.

Õigus andmeid üle kanda
Juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või meiega sõlmitud koostöölepingul ja me töötleme andmeid automatiseeritult, siis on Sul õigus saada enda või lapse isikuandmeid struktureeritult ja üldkasutatavas vormingus.

Turvakaamera kasutamine
Vajadusel kasutame turvakaameraid selleks, et kaitsta haridusasutust, tema töötajaid ja kliente ning nende vara. Videojälgimise põhitingimused on järgmised:

 • ● kaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi;
 • ● jälgimissüsteem on statsionaarne ja digitaalne;
 • ● me edastame seadusest tuleneva nõude korral salvestise vastava nõudeõigusega avalikele võimuorganitele ja valitsusasutustele;
 • ● koolimaja reaalajas jälgimissüsteemile pääseb ligi kooli direktor;
 • ● salvestistele pääseb ligi kooli direktor;
 • ● salvestist säilitame ühe kuu;
 • ● salvestamine toimub ööpäev läbi.

Kuidas saad tutvuda enda kohta kogutud andmetega?
Enda kohta kogutud andmetega tutvumiseks pöördu meie poole e-posti aadressil peedu.haridusselts@gmail.com.

Lisainfo
Kui soovid oma isikuandmete või õiguste kohta lisateavet, siis pöördu meie poole e-posti aadressil peedu.haridusselts@gmail.com.