Vastuvõtt

1.klassi vastuvõtt 2020/2021 õppeaastaks TERA Peedu kooli.

* Elektroonilisi kooli astumise avaldusi ootame ajavahemikul 6. jaanuar - 25. jaanuar 2020. Palun täitke elektrooniline  ankeet.

Eelkooli ja TERA kogukonna liikmete peresid (õde-vend õpib juba TERAs, vanemad või vanavanemad töötavad HESAs) kutsume perevestlusele e-maili teel.

* kõikidele lastele, kes ei ole käinud TERA Peedu kooli eelkoolis, toimuvad tutvumisringid 31. jaanuaril, kell 13.10-14.50.

Tutvumisringides viime läbi lastega ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks. Vajadusel toimub eraldi ajal lapsega kohtumine ning vestlus koolipsühholoogiga. Tahame olla veendunud, et laps on kooliküps ja valmis TERA mahukama õppekava järgi õppima.

Peale tutvumisringi toimumist anname peredele teada, kes on oodatud perevestlusele. Peedu kooli (Mäe 6, Elva) perevestluste toimumise info saadetakse vanema e-mailile.

Sissesaanud laste nimekirja ega pingerida kool ei avalikusta, teate selle kohta, kas laps saab või ei saa oma kooliteed alustada TERAs, saadame igale perele eraldi. Koolis alustavate laste pered peavad tasuma õppetasu esimese osamakse.

Selle järel sõlmib Tartu Erakool lapsevanemaga koolituslepingu.

Arstitõendi perearstilt võib tuua õppeaasta alguseks.

Vastuvõtt 2. – 6. klassi

Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi ka vanematesse klassidesse.

Palume kindlasti tutvuda meie kooli võimalustega siinse veebilehe vahendusel.

Õppetasu 2019/2020. õppeaastal

(Hariduse Edendamise SA juhatuse otsus nr 3, 29.04.2018)

Tartu Erakool Peedu kool (Elva linn) 15% kuu töötasu alammäär.

Õppemaksude soodustused lapsevanemate avalduse alusel, arvestades, et õppemaksu miinimummäärad soodustuste rakendumisel on alljärgnevad:

ühest perest õppivale teisele lapsele:

Tartu Erakool Peedu kool (Elva linn) 12,5% kuu töötasu alammäärast.

ühest perest õppivale kolmandale ja enamale lapsele:

Tartu Erakool Peedu kool (Elva linn) 7,5% kuu töötasu alammäärast.

  1. Määrata, et õpilasega lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv esimene õppemaksu osamakse on vähemalt
  2. Tartu Erakoolis (Elva linn) 318 eurot

Siin ja järgnevalt: töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse poolt 2019. aastaks kehtestatud kuutöötasu alammäär.

Õppetasu ei sisalda koolivormi maksumust.

Õppemaksu soodustused on järgmised

  • ühest perest koolis õppivale teisele lapsele (kuni 20%);
  • ühest perest koolis õppivale kolmandale lapsele (kuni 50%);
  • eel- või lastekoolis käivale lapsele, kelle perest õpib teine laps põhikoolis (kuni 10%);
  • ühest perest eel- või lastekoolis õppivale teisele lapsele (kuni 10%).

Õppetasu esimene osamakse katab kooli ettevalmistusi uueks õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine, lisateenuste ja -võimaluste loomine jms).

Õppetasu maksmine toimub Hariduse Edendamise SA a/a EE06 2200 2210 6943 9721, Swedbank. Õppetasu aastane kogusumma on jagatud 12-ks võrdseks igakuiseks makseks ja kuuluvad tasumisele vastavalt esitatud arvele.Õppeaastaks arvestatakse 01.juuni-31.mai. Õppetasu koosneb õppemaksust, toitlustustasust, õppekäikude tasust jms.Iga õpilase kohta koostatakse igas kuus üks arve, millel kajastuvad nii õppetasud kui ka kõik muud tasud (nt. HuviTERA tunnid, laagrid jms.).Soovitame tasuda täpselt arvel näidatud summa. Kui on soov tasuda muu sagedusega (nt. kord kvartalis, kord aastas), siis on ka see võimalik, kui tasutakse ette (nt. juunis tasutakse juuni, juuli, augusti eest). Sellisel juhul kajastub järgmisel arvel ettemaks. Kui õppetasu on jäänud tasumata, kajastub järgmisel arvel lisaks jooksva kuu tasudele ka võlg eelmistest perioodidest.Ühte arvet võivad tasuda erinevad isikud. Kui soovite saada arvet mitmele meiliaadressile, andke sellest palun teada raamatupidamise meiliaadressile.Arvel näitame lapsevanemana lepingu sõlminud isiku nime, kuid soovi korral võib rahaülekande teha keegi teine.Igal õpilasel on oma personaalne viitenumber,palume kindlasti kasutada seda maksekorraldusel viitenumbri lahtris.Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu järgmisel aastal tagasi.Koolituskulu maksjana deklareerime maksuametile selle isiku, kelle arveldusarvelt laekub tasu. Äärmisel juhulsaame deklareerida ka lepingu sõlmija nime koolituskulu maksjana, kui meile on sellest soovist teada antud hiljemalt 31.detsembriks. 

Väljavõte Tartu Erakooli õppetasu kehtestamise ning soodustuste andmise korrast:

Tartu Erakooli Nõukogul on õigus Direktori ettepanekul ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel teha erandeid õppetasu maksmisel, sealhulgas on Nõukogul õigus õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja vabastada osaliselt või täielikult õppetasu maksmise kohustusest või ajatada õppetasu maksmine.

Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku seisundit ja õpilase õppeedukust ning käitumist.

Õppetasust vabastamist saab taotleda õpilasele, kelle õpiedukus ja käitumine on hea või väga hea.

Õppetasu soodustuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja direktorile, kellel on õigus paluda esitatud avalduses toodud andmete kinnitamiseks kirjalikke tõendusmaterjale.

Õppetasu soodustuse andmise või sellest keeldumise langetab kooli nõukogu, olles sellest eelnevalt informeerinud HESA juhatust.

Kuni nõukogu nimetamiseni teeb otsuse õppetasu soodustuste andmise kohta HESA juhatus.

Külasta Tartu Erakooli kodulehte